Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


Nowe uprawnienia sądów administracyjnych do merytorycznego rozpoznania sprawy

radca prawny Agnieszka Skonieczny

sporządziła:
Radca Prawny Agnieszka Skonieczny

Z dniem 15 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658). Ustawa ta wprowadza nowy art. 145a, zgodnie z którym sąd administracyjny może zobowiązać organ do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia, wskazując jednocześnie sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, o ile będzie to uzasadnione okolicznościami sprawy, a rozstrzygnięcia nie pozostawiono uznaniu organu. O wydaniu decyzji lub postanowienia właściwy organ obowiązany będzie zawiadomić sąd w terminie 7 dni od dnia ich wydania. W przypadku niewydania decyzji lub postanowienia w określonym przez sąd terminie, strona będzie mogła wnieść skargę, żądając wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku. Sąd będzie mógł także wymierzyć organowi grzywnę lub przyznać od tego organu na rzecz skarżącego określoną sumę pieniężną (jako swego rodzaju odszkodowanie).